Hopp til hovudinnhald Hopp til søk Hopp til bunntekst

Meddomarar til rettsorgan

Gjeld for perioden 2017-2020, frist for å kome med forslag er 30. mai 2016.

Det vert med dette gjeve høve til å koma med forslag på medlemer av ting- og lagmannsretten for perioden 1.jan 2017 til 31.des 2020.

Frist for å melde inn til Seljord kommune er 30. mai 2016.
Valnemnda vil i møte 1.juni lage innstilling til kommunestyret, som gjer endeleg vedtak 22.juni.

I medhald av domstolslova § 67 skal kommunen oppfordre innbyggarane til å koma med forslag på medlemer av tingretten, jordskifteretten og lagmannsretten. Det er også høve til å koma med framlegg til skjønnsmedlemer som vert valt av fylkeskommunen.

Til tingretten skal kommunestyret velje 18 meddomarar - 9 av kvart kjønn, og til lagmannsretten 4 meddomarar - 2 av kvart kjønn.

Kandidatar må stette fylgjande krav (jamfør Domstolslova §§ 70-72):


 1. må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven.
 2. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, 
 3. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender, 
 4. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i konkurskarantene, 
 5. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og 
 6. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen. 

Utelukket fra valg på grunn av stilling er:


 1. Stortingets representanter og vararepresentanter, 
 2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og ansatte ved Statsministerens kontor, 
 3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn, 
 4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene, 
 5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt begrenset politimyndighet, 
 6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre, 
 7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen, 
 8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger, 
 9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen eller gjennomføringen av valget. 

Utelukket fra valg på grunn av vandel er: 
 
 1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år, 
 2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65, 
 3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig, 
 4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig, 
 5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen var rettskraftig eller vedtakelsen, 
 6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden avgjørelsen var rettskraftig. 

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.


En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere. Avgjørelse om fritak treffes av kommunen. 
(Jamfør Domstollova § 74.)

Forslaget må innehalde opplysningar om fullt namn, adresse, personnr., telefonnr., utdanning og stilling.
Du kan melde inn skriftleg forslag innan 1.juni 2016 til Seljord kommune, Brøløsvegen 13 A eller e-post: postmottak@seljord.kommune.no

 • Dyrsku'n
 • Møtestad Seljord
 • Ruteinfo Norge
 • Seljord og sogene
 • Ta Seljord i bruk
 • Vestfold kollektivtrafikk

Seljord.kommune.no nyttar informasjonskapslar (cookies) slik at me kan yte deg betre service. Informasjonskapslane blir i hovudsak nytta for trafikkmåling og optimalisering av tenesten. Du kan fortsette å bruke seljord.kommune.no som vanleg dersom du godtek dette. Dersom du vil vita meir, kan du lese om vår bruk av informasjonskapslar. Lukk