Sist endret: 12.06.2017

Løn i juli

Grunna ferieavvikling blir i år som i fjor ein av sommarlønskjøringane framskunda. I år er det juliløn som vil få tidleg innleveringsfrist.De av dykk som tilviser får frist 22.juni kl. 13.00 (då kan de sende det med internposten). Tilvisar må avtale med eigne avdelingsleiarar og tilsette om intern innleveringsfrist.
Frist for tilvising av GAT til juliløn er 26.juni kl. 13.00. Rolf Henning avtaler med avdelingsleiarane når de må ha attestert.

All variabel løn for heile juni som ein veit om innan desse fristane skal tilvisast.  

Stillingsendringar skal som vanleg rapporterast inn så fort som mogleg. Det vil ikkje bli lagt inn endringar, nye tilsette eller 0% stillingar i Agresso frå 1.7 t.o.m. 23.7. Har de spørsmål kan de ta kontakt med Carine Sveinsson, lønskonsulent