Sist endret: 11.06.2018

Endringsprosessen - endringsframlegget er drøfta og godkjend

Vedlagt finn de infonotat 6 av endringsprosessen i Seljord kommune 2018.
Forslaga til endringar er drøfta med tillitsvalde og verneombodet og er blitt godkjend.

Til den einskilde tilsette.

Tillitsvalde og verneombod har våre gode medspelarar, stått på krav og kome med særs gode innspel undervegs og fram til ferdig drøfta dokument.

Til avdelingsleiarane, sjeldan har eg opplevd nokon med så mykje ståpåiver, konstruktive innspel og problemstillingar i ei omstilling. De har fundert, utreda og levert kvalitet. Fag har stått høgt og fag skal framleis stå høgt.

Tusen takk for god hjelp.

Helsing Finn-Arild Bystrøm, rådmann

Du finn infonotat 6 - endringsprosess her

Lenke til eigne sider om endringsprosessen