Sist endret: 30.05.2016

Bedriftshelseteneste

Arbeidsmiljøløv § 3-3.Bedriftshelsetjeneste
Arbeidsgjevar er plikta å knytte verksemda til ein bedriftshelseteneste godkjend av Arbeidstilsynet når risikotilhøva i verksemda tilseier det. Vurderinga av om slik plikt ligg føre skal vere ein del av gjennomføringa av det systematiske helse-, miljø- og sikkerheitsarbeidet.

Arbeidsmiljøløva § 3-3 seier vidare:

2. Bedriftshelsetjenesten skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. 

3. Bedriftshelsetjenesten skal ha en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

4. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om når og i hvilken utstrekning arbeidsgiver plikter å knytte til seg bedriftshelsetjeneste, om hvilke faglige krav som skal stilles til tjenesten og om hvilke oppgaver den skal utføre.

5. Departementet kan i forskrift gi bestemmelser om at bedriftshelsetjeneste etter denne paragraf må godkjennes av Arbeidstilsynet og om det nærmere innholdet i en slik godkjenningsordning.