Sist endret: 14.03.2017Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Tone Bøhn

HMS

Det er arbeidsgjevar som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarleg på alle måtar og samsvarer med regelverket som er gjeve i arbeidsmiljøloven og tilhøyrande forskrifter.
Det er mange andre roller med oppgåver innanfor arbeidet med HMS, men ansvaret ligg hos arbeidsgjevar. Ulike oppgåver knytt til HMS-arbeidet kan bli delegert til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgjevars ansvar.

HMS-systemet til Seljord kommune fylgjer Arbeidsmiljølova og forskriftene.

Systemet ligg på intranettet, og alt av planar, retningsliner, rutinar, skjema og hjelpemidlar er samla her.