Sist endret: 14.03.2017

Årshjul for HMS i Seljord kommune

Her er årshjulet for HMS-rutinane i Seljord kommune. Alle HMS-rutinane er sett inn i eit årshjul for å systematisere når rutinane skal gjennomførast. Det er lagt inn lenker til temasidene for dei ulike rutinane. Årshjulet finst og i ein papirvesjon du kan nytte som sjekkliste for avkryssing når rutinane er gjennomført.

Kva:  Ansvarleg: Kven skal vere med:  Hjelpemiddel:  Oppfylgjing:  Send vidare til:  Når, ev. frist: 

Orientering om:

 • Reinhaldsrutinar
 • Beredskapsplanar
 • Førstehjelpsrutine
 • HMS-systemet
 • Intranettet
 • Personalpolitiske retningsliner
Avdelingsleiar
 • Avd.leiar
 • Personalet
 • Spesielt når det er nytilsette
 • Reinhaldsplan
 • Beredskapsplan ved ulykker og død i skule og barnehage
 • Andre beredskapsplanar
 • HMS-systemet på intranettet
 • Introduksjon av nytilsette
 • Personalpolitiske planar
 • Personalmøte
 • Oppfylgjing før ev. prøvetid er ferdig

August -september

Ved nytilsetjing

Val av verneombod, ev.hovudverneombod Organisasjonane
 • Organisasjonane
 • Vernetenesta
 • HMS-koordinator
HMS-koordinator sender ut oppdatert oversyn over verneombod 
 • Kopi til alle verneombod, rådmann, avdelingar
 • Intranettet 
Haust. Hovudverneombod og verneombod blir vald for 2 år om gangen
Arbeid som verneombod  Hovudverneombodet  Alle verneombod 
 • 2 møte per år 
 • Retningsliner for vernetenesta sitt arbeid
Hovudverneombodet kallar inn  Referat blir sendt verneomboda, ev. rådmann og avdelingane  1.møte etter nyval og kursing på hausten 
Kurs om arbeidsmiljø  Rådmannen 
 • Nye verneombod
 • Nye avdelingsleiarar
 • Ev. ved behov for oppfrisking
Bedriftshelsetenesta, Bedriftshelsen  Kommunal sjekkliste v. HMS-koordinator  Kopi til rådmann, vernetenesta og avdelingane  Tilbod 2 g. per år 
Avdelingsleiarmøte om HMS  Rådmann  Alle avdelingsleiarar  Innkalling med HMS-tema. Gjennomgang av nytt i HMS-systemet og intranettet. Rutinar etter årshjulet er tema på alle avd.l.møte   Referat  Kommunens årsmelding  Haust etter gjennomført grunnopplæring  
Brannøving - varsla og uvarsla  
 • Avdelingsleiarar


 • Skule og barnehage
 • Helse og omsorg 
Kvittert ut i sjekkliste Kopi til brannvernleiar  Oktober, april 
Livbergingsprøver 
 • Avdelingsleiarar
 • HMS-koordinator 
Tilsette som er med elevar, pasientar og klientar i bassenget 
 • Prøvebevis
 • Sjekkliste
 • Tilbod kvart år
 • Tilsette som fylgjer barn i bassenget, skal ha prøva kvart år 
 • Prøvebevis blir sendt til alle som fullfører prøva 
 • Sjekkliste til alle aktuelle avdelingar
Oktober 
Fyrstehjelpskurs  Avdelingsleiar  Skule/SFO/barnehage 
 • HMS-systemet 
 • Sjekkliste
Tilsette må delta kvart 4.år. Avd. kan samarbeide om å arrangere kurs   Sjekkliste ved kvar avdeling For den einskilde: kvart 4.år 
Risikovurdering  Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar
 • Personalet
 • verneombod 
 • HMS-systemet
 • Rutine
 • Verktøy for risikokartlegging
 • Handlingsplan
Personalmøte etter risikokartlegging: Risikovurdering + vurdering av tiltak  Ev. handlingsplan skal sendast AMU ved rådmann  Ein gong pr år, fortrinnsvis om våren 
Årsrapport om vernearbeid Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar
 • Verneombod
Skriftleg årsrapport: årshjul med kvitteringar og andre rapporteringar, ulykker/nestenulykker, avvik m.m  
 • Skal sendast rådmannen 
 • Kopi til hovudverneombodet
 • Februar
 • Frist 1.mars til rådmannen 
Vernerundar ute og inne  Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar
 • Verneombod
 • Vaktmeister, ev. andre fagpersonar, bedriftshelsetenesta  
 • Kartleggingsskjema
 • Sjekklister
 • HMS-systemet 
 
 • Til sektorsjef 
 • Kopi til HVO
Mars - mai 
Prioritering av tiltak etter vernerunden  Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar
 • Verneombod 
 • Rapport frå vernerunden 
 • HMS-systemet
 1. HMS-tiltak: intern oppfylgjing
 2. HMS-tiltak for vidaresending
 3. Vedlikehaldstiltak - intern oppfylgjing
 4. Vedlikehaldstiltak for vidaresending 
 • Eksterne HMS-tiltak skal sendast AMU v. rådmann
 • Eksterne vedlikehaldstiltak skal sendast Teknisk avdeling, kopi til kommunalsjef 
Vidaresendast i mai 
Kontrollrunde  Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar 
 • Verneombod
 • Ev. vaktmeister/teknisk avd.
Rapport frå vernerunden  Sjekke at tiltak er gjort etter HMS-tiltaksplan med fristar  Send AMU v. rådmann, kopi til kommunalsjef  Frist før sommaren 
HMS-handlingsplan  Rådmann 
 • Rådmann
 • Kommunalsjef
 • Hovudverneombod 
HMS-handlingsplan      Ferdig HMS-handlingsplan innan 1.september 
Handsaming i AMU  Rådmann  AMU 
 • HMS-tiltaksplan
 • Vedtak 
 • Sortering og prioritering
 • Lage kommunal HMS-handlingsplan 
  1.møte etter sommarferien 
Innarbeiding i budsjett for avdelingane  Rådmann 
 • Rådmann 
 • Kommunalsjef
Årsbudsjett/økonomiplan      September-november 
Innarbeiding i årsmelding for avdelinga  Rådmann 
 • Rådmann
 • Kommunalsjef 
Årsmeldinga for avdelinga      Ca 15.februar 
Stoffkartotek  Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar
 • Verneombod
 • HMS-koordinator 
 • Stoffkartoteket: HMS-systemet 
 • Registrering av kjemikalier:meldeskjema
 • Sjekke kjemikalier opp mot stoffkartoteket
 • Melde opp nye kjemikalier til HMS-koordinator
 • Fjerne gamle, umerka/dårleg merka kjemikalier
 • Sette datakartblad i perm der kjemikalier blir lagra 
Melding om nye stoffer eller fjerning av stoffer blir sendt HMS-koordinator som melder vidare til Essenticon 
 • Våren. Frist 1.mai 
 • Bytt ut datakartblad ein gong pr år. Meld frå til HMS-koordinator om nye kjemikalier
Rutinar for å melde avvik og handsaming av akutte tiltak  Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar
 • Verneombod 

Skriftleg melding:

 • Avviksmeldeskjema
 • Skademeldingsskjema
 • Handlingsplan for handsaming av avvik 
 
 • Send til AMU ved rådmann
 • Kopi til HVO
Umiddelbart 
Rutinar for handtering av vald, mobbing, truslar, personalkonfliktar og trakassering av tilsette Avdelingsleiar 
 • Avdelingsleiar
 • Verneombod
 • Tillitsvalde
 • Ev. rådmann viss avd.leiar er ein del av ev. konflikt 
Tiltaksplan med prosedyrar  Fylgje prosedyrene  Melde frå til AMU v. rådmann og HVO  Umiddelbart
Innleige av arbeidskraft/bruk av vikarbyrå  Avdelingsleiar  Avdelingsleiar  Rutine for avklaring av ansvar ved innleige/kjøp av arbeidskraft  Sjå rutinen    Ved avtaleinngåing 
Andre avdelingsvise HMS-rutinar:             
             
Revidert 16.12.16