Sist endret: 15.11.2016

Omstillingar

Her finn du informasjon om prinsipp og rutinar ved ulike formar for omstilling.

Endrings- og omstillingsprosessar kan ha både positive og negative effektar for verksemder og arbeidstakarar, både med omsyn til produktivitet, arbeidsinnhald, trivsel og helse.

Positive effektar av omstilling kan vere:

  • læring og personleg utvikling
  • meir variert og interessant arbeid
  • auka ansvar, påverknad og sjølvstyring
  • å sikre framtidige arbeidsmoglegheiter

Negative effektar av omstilling kan vere:

  • utryggleik og frykt for å miste jobben
  • at ein ikkje har nødvendig kunnskap til nye arbeidsoppgåver
  • at ein ikkje får nødvendig opplæring
  • at ein ikkje kan stole på det som blir sagt
  • å miste det gode arbeidsmiljøet

Om omstilling blir opplevd som ei belastning eller ei moglegheit av den einskilde, er avhengig av faktorar som sjølvstyring, medverknad og fagleg utvikling. Utan å ta omsyn til desse faktorane som gir grunnlag for meistring, kan omstilling gje stressreaksjonar og sjukdom.

Det er difor viktig å vere tydeleg på årsakene til omstilling og kva måla med omstillinga er.

Å gje informasjon så tidleg som mogleg og regelmessig gjennom heile prosessen er avgjerande.

Arbeidsgivaren pliktar å vurdere dei konsekvensane omstillinga får for arbeidsmiljøet, og dette bør gjerast i samarbeid med verneombodet og arbeidsmiljøutvalet (AMU). Etter ei slik risikovurdering skal det bli planlagt og gjennomført tiltak for å redusere eventuelle uheldige konsekvensar av omstillinga.