Sist endret: 17.02.2017

Fornying og revidering av kvalitetssystemet

Mål:
Ajourføre og oppdatere system for kvalitetssikring og internkontroll etter gjeldande behov, lover og forskrifter.

Gjennomføring:

Kvalitetsutvalet i Pleie- og omsorgssektoren har det formelle ansvaret for fornyiing og revidering av kvalitetssystemet

  • Den einskilde tilsette har ansvar for å melde frå dersom han/ho meiner det manglar rutiner på eit område, og/eller om eksisterande rutiner bør bli revidert
  • Avdelingsleiar tek opp dette i kvalitetsutvalet
  • Kvalitetsutvalet har ansvar for å lage nye rutiner, og/eller revidere dei gamle
  • Ved revisjon av rutiner går Kvalitetsutvalet gjennom den eksisterande rutina, og rettar opp aktuelle punkt
  • Leiar for kvalitetsutvalet melder frå til ansvarleg for kommunens intranett, som fører endringane inn i systemet