Sist endret: 17.02.2017

Klage frå brukar

Mål:
Ivareta brukaren sine rettar

Gjennomføring:

 • Klage sendast inn frå brukar, evt. pårørande, i samarbeid med leiar for verksemda, evt. anna personale
 • Klage frå brukar blir handsama av den eller dei som har fatta vedtaket

Generelt:

 • Statens helsetilsyn og fylkeslegane har det overordna faglege tilsynet med helsetenesta i landet
 • Dei har ikkje kompetanse til å gjere om undersøkingar og behandling. På bakgrunn av dei klagene som kjem inn, kan dei oppmode institusjonen/ helsepersonellet om retting, gi råd og rettleiing, eller gi direkte pålegg om retting
 • Denne funksjonen inneber ei styrking av rettsvernet til pasienten
 • Pasienten har likevel ikkje ein lovbestemt rett til å få handsama klagen sin. Men i ei rekke helserettslege særlover er det etablert eigne moglegheiter for klage.

Klage på enkeltavgjerd om rett til nødvendig helsehjelp, jmf kommunehelsetenestelova: 

 • Klaga blir sendt til kommunalsjef, leiar i tiltaksteam
 • Tiltaksteamet vurderer saka på nytt. Klage på heimesjukepleie vil bli vurdert av leiar for verksemda
 • Om ikkje tiltaket blir endra, blir saka oversendt fylkeslegen
 • Klagefrist: 4 veker.

Klage på enkeltavgjerd etter særlovgivnad, jmf. Lov om sosiale tenester

 • Klaga skal sendast til kommunalsjef
 • Tiltaksteamet vurderer saka på nytt. Klage på heimehjelp blir vurdera av leiar for verksemda
 • Om ikkje tiltaket blir endra, blir saka oversendt fylkesmannen
 • Klagefrist: Normalt 3 veker

Kva ei klage må innehalde:

 • Søknaden/henvendinga
 • Saksframlegget med opplysningar som er innhenta, kartleggingsskjema, evt. erklæring frå lege/fysioterapeut og liknande, samt alle andre dokument som er lagt til grunn for vedtaket
 • Vedtaket
 • Klaga
 • Eventuell utsegn til klaga frå kommunen
 • Alle dokument må merkast med nummer og leggast i nummerorden