Sist endret: 17.02.2017

Rutinar for kvalitetsutvalet

Mål:
Sikre jamnleg og systematisert vedlikehald av kvalitetssikringa og internkontrollen. Kvalitetsutvalet har ansvaret for interne rutinar ved handtering av avvik

Gjennomføring:

Kvalitetsutval for pleie- og omsorgstenester:

  • Kvalitetsutvalet er det overordna organet for kvalitetssikring av pleie- og omsorgstenester
  • Kommunalsjef er leiar av kvalitetsutvalet
  • Faste medlemmer i Kvalitetsutvalet: avdelingsleiarane i heimetenestene og ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter, leiar for Tenestekontoret 
  • Viss det blir meldt om avvik frå andre avdelingar, møter avdelingsleiar derfrå

Kvalitetsutvalet skal:

  • Handsame innkomne meldingar om interne avvik (Gjeld ikkje HMS-avvik)
  • Ajourføre og evaluere systemet for kvalitetssikring/internkontroll ved behov
  • Møte annakvar månad og ved behov