Sist endret: 13.02.2017

Føring av A- og B-preparat

MÅL:
Hindre feil og svinn knytt til A- og B-preparat.

Gjennomføring:

Skal utførast av sjukepleiar

A-preparat:

  • Føring av A-preparat (narkotika) skjer på eigne ark
  • Arka oppbevarast i eigen perm merkt A- preparat. Eit nytt år merkast med raudt og avsnitt
  • Arka arkiverast vidare i perm for bilag til narkotika. Rekneskapet skal oppbevarast i 5 år.

B-preparat:

  • Føring av B-preparat er ikkje lovbestemt, men førast av preventivt omsyn. Føring av B-preparat skjer på eigne ark
  • Arka oppbevarast i eigen perm merkt B-preparat. Eit nytt år merkast med raudt og avsnitt
  • Arka arkiverast vidare i bilagspermen for narkotika. Rekneskapet bør oppbevarast i 5 år

Kontroll av A- og B-preparat:

  • Kontroll av rekneskapet for A- og B-preparat gjerast kvar månad mot behaldninga av ein sjukepleiat
  • Resultat og signering for kontroll samt dato/månad/år, skal skrivast med raudt i permen for A/B-preparat

Svinn/ tjuveri:

  • Avvik/manglar skal rapporterast til leiar for verksemda, som melder vidare til medisinsk fagleg ansvarleg (tilsynslegen)
  • Leiinga avgjer vidare rapportering