Sist endret: 14.02.2017

Godkjenning til å levere ut legemiddel frå dosett

Godkjenning av helsefagarbeidar/assistent til å levere ut legemiddel frå dosett er viktig for å sikre at personalet får tilstrekkeleg opplæring, og at brukaren får rett medisin på rett måte til rett tid.

Gjennomføring:

  • Verksemdsleiar gir mynde, etter gjennomgått kurs i medikamenthandtering
  • Ajourført liste over kven som har mynde til å levere ut legemiddel til pasient frå dosett, skal finnast lett tilgjengeleg ved verksemda.
  • Dei med godkjenning har mynde til å levere ut legemiddel som pasienten står på som eventuelt
  • For utlevering av legemiddel ved meir akutte og alvorlege plager skal ansvarleg sjukepleiar kontaktas fyrst, og evt. delegere mynde til å levere ut medikament i særskilde situasjonar
  • Dette gjeld ikkje for administrering av medikament der det krevst spesiell sjukepleiefagleg godkjenning (t.d. injeksjonar) 
  • Oppdateringskurs kvart tredje år

Sjekkliste:

  • Gjennomgått kurs i medikamenthandtering