Sist endret: 21.02.2017

Godkjenning av helsefagarbeidar til å levere ut legemiddel frå dosett

Mål:
Sikre at personalet får tilstrekkeleg opplæring.
Brukaren får rett medisin på rett måte til rett tid.

Gjennomføring:

  • Avdelingssleiar gir mynde, etter gjennomgått kurs i medikamenthandtering
  • Ajourført liste over kven som har mynde til å levere ut legemiddel til pasient frå dosett, skal finnast lett tilgjengeleg ved verksemda
  • Dei med godkjenning har mynde til å levere ut legemiddel som pasienten står på
  • For utlevering av legemiddel ved meir akutte og alvorlege plager skal ansvarleg sjukepleiar bli kontakta fyrst, og evt. delegere mynde til å levere ut medikament i særskilde situasjonar
  • Dette gjeld ikkje for administrering av medikament der det blir krevd spesiell sjukepleiefagleg godkjenning (t.d. injeksjonar)
  • Oppdateringskurs kvart tredje år