Sist endret: 13.02.2017

Nøkkelrutinar

Det er viktig å sikre at ikkje uvedkommande har tilgang til dei ulike avdelingane. Sektoren ha gode nøkkkelrutinar, avgrense utlån av nyklar, og ha oversikt over kven som til ein kvar tid disponerer nøklar.

Gjennomføring:

Tenestekontoret, leiar for verksemda og den som utfører tenesta

Nesbukti pleie- og omsorgssenter:

Utdeling /innlevering av nøklar: 

 • Mottakar kvitterar for utlevera nøkkel
 • Det skal noterast kva slag nøkkel som er utlevert
 • Mottakar skal informerast om når nøkkel skal leverast inn
 • Ved tap av nøkel skal dette meldast tenestekontoret snarast råd
 • Den som mister ein nøkkel skal betale eit fastsett beløp for erstatning av tapt nøkel
 • Ved lengre fråver eller avslutta arbeidsforhold, skal nøkel leverast inn til Tenestekontoret
 • Leiar for verksemda har ansvar for å informere tilsette om dette

Oppbevaring av nøklar:

 • Kvar avdeling har ansvar for at nøklane blir forsvarleg oppbevart, utilgjengeleg for uvedkomande
 • Nøklane skal ikkje merkast på ein slik måte at det går fram kva nøkkel det er
 • Avvik frå nøkkelinstruks skal meldast på eige skjema, og meldast til næraste overordna

Disponering av nøklar ved NPOS: 12 hovudnøklar:

Nr.1 (6 stk): - tilgang på alle rom som blir disponert av fylgjande funksjonar: 

 • Sekretær på Tenestekontoret
 • Vaktmeister 
 • vask/reinhald 
 • brannskåp ytre gang 
 • kontor på teknisk avdeling 
 • ekstra nykel i låst skåp

Nr.2 (6 stk): - tilgang til alle rom utanom tele-/datarom og disponerast av fylgjande funksjonar: 

 • Heimesjukepleie 
 • somatisk avdeling A 
 • somatisk avdeling B 
 • avdeling for demente
 • vask/reinhald 
 • ekstra nykel i låst skåp

NYKLAR TIL KONTOR/ARBEIDSROM:

Nr. 11 (16 stk) 

 • Tilsette i heimesjukepleia disponerar desse.

Nr. 7 ( 1 stk) 

 • Blir disponerast av leiar for psykisk helse

Låserutiner ved NPOS:

Avdeling for demente har ansvar for: 

 • Låsing av hovuddør på kvelden:

  - Sommartid: 1.april - 1. oktober kl. 20.00

  - Vintertid: 1.oktober - 1. april kl. 18.00

Nattevakta har ansvar for: 

 • sjekker at branndørar/nødutgangar er låst 
 • låser opp hovuddør om morgonen

Plo-sekretær har ansvar for: 

 • sjekke at dør til loft og teknisk rom er låst

Mottakarkjøkken og matvarelager: 

 • Tilsette på mottakarkjøkken har ansvar for å sjå til at desse romma er låst

Inngangsdør/varemottak: 

 • Blir låst automatisk på ettermiddag kl. 15.30 - opnast automatisk på morgon kl. 06.30 
 • døra skal stå open med dørstoppar bare ved varelevering

Heddeli bu- og servisesenter:

Oppbevaring av nøklar:

 • Leiar for verksemda har 1 universalnøkkel 
 • 1 universalnykkel fylgjer vaktene 
 • Reservenykkel heng i nøkkelskåp

LåSING: 

 • Vinter: ytterdør skal vere låst kl.18.00
 • Sommer: ytterdør kan vere oppe lenger, men skal låsast når sistemann går inn om kvelden 
 • Når ytterdøra er låst, er ringeklokka kopla til alarmsystemet på huset.
 • Dersom det skjer noko som blir ei offentleg sak (kontakt med media, lensmann), skal dette meldast til leiar for heimetenesta eller kommunalsjef

Heddelitunet:

Utdeling/innlevering av nøklar:

 • Mottakar kvitterar for utlevera nøkel
 • Det skal noterast kva slag nøkkel som er utlevert
 • Mottakar skal informerast om når nøkkel skal leverast inn
 • Ved tap av nøkkel, skal dette meldast leiar ved verksemda snarast råd
 • Den som har mista nøkkelen må betale eit fastsett beløp for erstatning av tapt nøkkel
 • Ved lengre fråver eller avslutta arbeidsforhold, skal nøkkel leverast inn til leiar
 • Leiar for verksemda har ansvar for å informere tilsette om dette

Oppbevaring av nøklar:

 • Verksemda har ansvar for at nøklane blir forsvarleg oppbevart, utilgjengeleg for uvedkomande
 • Nøklane skal ikkje merkast på ein slik måte, at det går fram kva nøkkel det er
 • Avvik frå nøkkelinstruks skal meldast på eige skjema for avvik, og meldast til næraste overordna