Sist endret: 15.02.2017

Elektrisk seng

Mål:
Sikre forsvarleg bruk
Sikre at sengene blir vedlikehalde for lengst mogleg levetid.

Gjennomføring:

Vedlikehald og ettersyn:

Ansvarleg - Personalet i avdelinga:

Dagleg bruk av den elektriske senga: 

  • Gjer deg kjent med senga sine elektriske funksjonar (tom seng) 
  • Sett alltid frå deg senga i lågaste nivå (om ikkje anna er gjeve beskjed om) 
  • Hugs å sette på brems
  • Ved jamnleg reingjering, bruk ein fuktig klut.

Ansvarleg -  Vaktmeister:

Service og teknisk vedlikehald må berre gjennomførast av faglærte personar:

  • Ved normal dagleg bruk, skal service utførast jmf. serviceplan etter 2 års bruk, og deretter anna kvart år 
  • Det blir tilrådd å ta ein sikkerhetstest ein gong i året for kontroll av arbeidsevne og mekaniske tilstand på motor
  • Etter 4 års bruk skiftast/smørjast rullar ved kile (sjå merknad)

Merknader:

Sjå eigen perm merka "Elektromedisinsk utstyr": 

  • Vedlikehald og service av elektriske senger 
  • Vedlikehald av takmontera og mobile personlyftarar
Sykehusseng