Sist endret: 01.12.2016Kontaktavdeling: Administrasjon Kontaktperson: Kari Gro Espeland

Avfallshandtering

Alle avdelingar i Seljord skal sortere avfall. Det er viktig å sikre at avfall blir handtert med minst mogleg risiko for brukarar, tenesteytarar og arbeidsmiljø.Vanleg avfall:

  • Blir kasta i søppelkasser eller kontainarar
  • Nesbukti: avfall med behov for kjøling blir samla i søppelsekkar på kjølerom 

Papp og papir:

  • leggas i eigen kontainar. Brett saman pappasker fyrst

Glas:

  • skal bli levert til gjenvinning

Stikkande og skjerande avfall (kanyler, suturknivar og liknande):

  •  Blir  lagt i eigne behaldarar på medisinrom eller skyllerom
  •  Fulle behaldarar blir lagt i gul plastpose i merkt pappask, og blir levert på helsesenteret

Smittefarleg avfall:

  • blir pakka i gule posar og sett på kjølerom for avfall


For heimetenesta spesielt:

  • medisinsk avfall som er bruka i heimen, blir kasta i egna boksar på medisinrom og levert på helsesenteret