Handtering av ulike typar avfall

Vanleg avfall:

  • Blir kasta i søppelkasser eller kontainarar
  • Nesbukti: avfall med behov for kjøling blir samla i søppelsekkar på kjølerom 

Papp og papir:

  • skal leggast i eigen kontainar. Brett saman pappasker fyrst

Glas:

  • skal leverast til gjenvinning

Stikkande og skjerande avfall (kanyler, suturknivar og liknande):

  •  Blir  lagt i eigne behaldarar på medisinrom eller skyllerom
  •  Fulle behaldarar blir lagt i gul plastpose i merkt pappask, og blir levert på helsesenteret

Smittefarleg avfall: 

  • blir pakka i gule posar og sett på kjølerom for avfall


 

For heimetenesta spesielt

  • medisinsk avfall som er bruka i heimen, blir kasta i egna boksar på medisinrom og levert på helsesenteret