Tiltak ved reell brann

 • Alarmen går, brannsentralen blir varsla automatisk innan 8-10 sekundar
 • Sjekk lampene på branntavle, ev. veggen utenfor bustad
 • Lyser ein av lampene, gå straks til den aktuelle avdelinga/bustaden
 • Hvis ingen av lampene lyser, gå ein runde rundt på avdelinga og orienter deg om situasjonen
 • Steng dører, vindauge og andre opningar
 • Bring barn, elevar, bebuarar i sikkerheit;i fyrste omgang utanfor avdelinga/ bustaden, heilt ut om nødvendig
 • Slokk med slange eller pulverapparat viss mogleg
 • Orienter brannvesenet om stad og situasjon
 • Universalnøkkel på avtala stad
 • Ein i personalet må ha kontakt med brannvesen, ev. ta dei imot og orientere om stad og situasjon

Ved falsk alarm

 • Dobbeltsjekk alltid!
 • Også ved falsk alarm skal ein ringe 110 og gje beskjed om kva som skjer
 • Ved mistenkeleg lukt, eller evt. andre ting ein er i tvil om, ring brannansvarleg/ vaktmeister eller 110
 • Avstill alarm ved å vri om nykkel og trykk på knapp eller fylg eiga prosedyre. Bør henge ved tavla
 • Ved straumstans: følg eiga prosedyre. Bør henge ved tavla.

Syner til erigen brannvernperm som står på kontoret til dagleg leiar, ev. vaktmeister