Arbeidsmiljøfaktorar:

 • Risiko for ulykker
 • Tilsettelegging for arbeidstakarar med nedsett funksjonsevne
 • Tilrettelegging for drift, vedlikehald og reinhald
 • Inneklima og ventilasjon
 • Forureining i arbeidsatmosfæra
 • Kjemisk og biologisk helsefare
 • Risiko for stråling
 • Støy og vibrasjonar
 • Utforming av arbeidslokale og atkomstvegar
 • Transportvegar og varemottak
 • Utandørs arbeid og lagring
 • Løfteinnretningar og-utstyr
 • Dagsljos og innsyn
 • Belysning og synsforhold
 • Rømningsvegar
 • Personalrom
 • Ergonomiske forhold