ID332 Internutlysing vikariat assisterande einingsleiar institusjon. Frist 15.11.20

Nesbukti pleie og omsorgssenter søker etter vikar i 100% stilling som assisterande einingsleiar. Arbeidstida blir kombinasjon av dagarbeid og turnus der ein må rekne med arbeid inntil kvar 3.helg.  40% av stillinga er sett av til administrative oppgåver medan resterande 60% er i vanleg drift som sjukepleiar. 

Arbeidsoppgåver:

 • Assisterande einingsleiar er stadfortredar for einingsleiar i denns fråvær
 • Saman med einingsleiar har assisterande einingsleiar medansvar for personalleiing
 • Assisterande einingsleiar har i samarbeid med einingsleiar ansvar for fagutvikling og forbetringsarbeid i eininga
 • Assisterande einingsleiar skal i samarbeid med einingsleiar bidra til å halde budsjett i forhold til tildela rammer
 • Personalplanlegging og drift av eininga i samarbeid med einingsleiar
 • Dagleg bemanning og turnusarbeid
 • Assisterande einingsleiar kan i tillegg bli delegera ulike oppgåver av einingsleiar
Kvalifikasjonar:
 • Autorisert sjukepleiar
 • Fordel med leiarerfaring
 • God digital kompetanse, kjenne til Profil, Gat og Compilo
Personlege eigenskapar:
 • Ansvarsbevisst, strukturert og fleksibel
 • Sjølvstendig, initiativrik og løysningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Medverke til eit godt arbeidsmiljø
 • Evne til å stå i utfordrande situasjonar
 • Stor arbeidskapasitet
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Det vert lagt stor vekt på personlege eigenskapar ved tilsetting
Det er stor moglegheit for at stillinga vert fast.
 
Søknadsfrist 15.11.20

For meir opplysingar om stillinga ta kontakt med einingsleiar Kristin Aamot på tlf. 90 61 83 32 eller e-post