Viss situasjonen blir normalisert er oppstart etter planen i veke 37 og 38, det vil seie i september. Ein vil ta stilling til om kurste/studiet kan bli gjennomført som planlagt ved eit seinare høve.

Stikkord om kurset/studiet:

Samplan er et praktisk kurs/studium i planlegging for ønsket samfunnsutvikling. I årets brosjyre står det  blant annet at

 • Samfunnsplanlegging er summen av planleggingsaktivitet hos mange aktører. Koordinering på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer er derfor en viktig faktor for å sikre en best mulig utvikling. Innsikten i de ulike sektorers forvaltningsnivåer som deltakelse på Samplan gir, øker muligheten for et best mulig samarbeid mellom stat og kommunesektor.
 • Samfunnet endrer seg raskt og omfattende. For å styre utviklingen i ønsket retning, kreves både god samfunnsforståelse og kunnskap om relevante verktøy og metoder. Gjennom undervisning i metodikk og utfordringer innenfor samfunnsplanlegging blir deltakerne på Samplan bedre i stand til å drive utviklingsarbeid, uansett om man har rollen som politiker eller tilrettelegger.
 • Samplan vil også gi nyttig innsikt for de som opererer i skjæringsfeltet mellom offentlig og privat virksomhet. I tillegg gir innføringen i prosessverktøy økt kompetanse til å drive utviklings- og samarbeidsprosjekt.
 • Samplan er tverrfaglig. Gjennom aktiv medvirkning fra deltakerne i diskusjoner, faglige innspill og deltakelse i gruppearbeid og øvelser, blir sektorperspektiv utfordret. I siste halvdel av kurset planlegges og gjennomføres et feltarbeid/planoppgave i en kommune i Nord-Norge. I feltarbeidet settes lærdom fra kurset inn i en større sammenheng.

Samplan retter søkelys på styringsutfordringer for planleggingen, men beholder både metode- og teoriperspektivet. Kursopplegget er aktivt og perspektivdannende med lokale befaringer som gjenspeiler dagens virkelighet hvor planlegging praktiseres av mange ulike yrkeskategorier som rådmann, kultursjef, folkehelsekoordinator, planlegger, private konsulenter osv.

Hovedtemaer for årets kurs er

 • Bærekraft!
 • Plan- og bygningsloven som styringsverktøy
 • Styringsutfordringer
 • Innovasjon i offentlig sektor
 • Planleggingsmetoder og -verktøy
 • Makt og roller i planleggingen
 • Planlegging i et samfunnsperspektiv
 • Planteori
 • Lokale eksempler/befaring
 • Metodikk for feltarbeid

Du kan lese meir om kurset/studiet her