Føring av A- og B-preparat

Prosedyre for føring av A- og B-preparat ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Føremål:
Føremålet er å hindre feil og svinn knytt til A- og B-preparata.

Omfang/Verkemåte:
Prosedyrane gjeld for Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Ansvar:

 • Einingsleiar har ansvar for at alle sjukepleiarane/vernepleiarane er gjort kjende med gjeldane rutinar knytt til medikamenthandtering og kontroll
 • Den einskilde sjukepleiar/vernepleiar har ansvar for å følgje rutinane.

Aktivitet/skildring:

Skal gjennomførast av sjukepleiar/vernepleiar

A-preparat:

 • Føring av A-preparat skjer på eige skjema
 • Skjema er organisert etter medikamentnamn i eigen perm merkt med A-preparat
 • Skjema skal arkiverast vidare i perm for vedlegg til narkotika. Reknskapet skal oppbevarast i 5 år.

B-preparat:

 • Føring av B-preparat er ikkje lovbestemt, men er valt å ha som rutine ved institusjonen
 • Føring av B-preparat skjer på eige skjema
 • Skjema er organisert etter medikamentnamn i eigen perm merkt med B-preparat
 • Skjema skal arkiverast vidare i perm for vedlegg til narkotika. Reknskapen bør oppbevarast i 5 år.

Kontroll av A- og B-preparat:

 • Kontroll av reknskap for A- og B-preparat skal gjerast kvar veke for A-preparat, og annankvar veke for B-preparat. Det skal alltid dobbeltkontrollerast av 2 sjukepleiarar/vernepleiarar om mogleg, det kan vere 1 sjukepleiar/vernepleiar og 1 autorisert helsepersonell
 • Den fyrste veka i kvar mnd. Skal det utførast månadskontroll, på same måte som vekekontroll. Resultat og signering for kontroll samt dato/månad/år skal førast på eige skjema som ligg fremst i kvar perm.

Svinn/tjuveri:

Avvik/manglar skal rapporterast til einingsleiar, som melder vidare til tilsynslegen. Leiinga avgjer  vidare rapportering.

Kompetanse:

Heimel:

 • Lov om kommunale helse og omsorgstjenester
 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om legemiddelhandtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift om legemiddelforsyning m.v. i den kommunale helsetjenesten

Godkjenning til å levere ut legemiddel frå dosett

Godkjenning av helsefagarbeidar/assistent til å levere ut legemiddel frå dosett er viktig for å sikre at personalet får tilstrekkeleg opplæring, og at brukaren får rett medisin på rett måte til rett tid.

 

Gjennomføring:

 • Verksemdsleiar gir mynde, etter gjennomgått kurs i medikamenthandtering
 • Ajourført liste over kven som har mynde til å levere ut legemiddel til pasient frå dosett, skal finnast lett tilgjengeleg ved verksemda.
 • Dei med godkjenning har mynde til å levere ut legemiddel som pasienten står på som eventuelt
 • For utlevering av legemiddel ved meir akutte og alvorlege plager skal ansvarleg sjukepleiar kontaktas fyrst, og evt. delegere mynde til å levere ut medikament i særskilde situasjonar
 • Dette gjeld ikkje for administrering av medikament der det krevst spesiell sjukepleiefagleg godkjenning (t.d. injeksjonar) 
 • Oppdateringskurs kvart tredje år

Sjekkliste:

 • Gjennomgått kurs i medikamenthandtering

Godkjenning av helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/assistent til å levere ut legemiddel frå dosett

 

Prosedyre for godkjenning helsefagarbeider/omsorgsarbeider/assistent til å levere ut legemiddel frå dosett ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Føremål:
Føremålet med prosedyren er å sikre at personalet får tilstrekkeleg opplæring i å kunne sikre at rett pasient får rett legemiddel og rett legemiddelform i rett styrke og rett dose, på rett måte, til rett tid.

Omfang/virkemåte:
Prosedyrane  gjeld for helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/assistent som er tilsett ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter

Ansvar:

 • Einingsleiar har ansvar for at tilsette er gjort kjende med gjeldande prosedyre for utdeling av medikament frå dosett
 • Einingsleiar gjev mynde etter gjennomgått kurs i medikamenthandtering
 • Den einskilde helsefagarbeidar/omsorgsarbeidar/assistent har ansvar for å følgje rutinane.

Aktivitet/skildring:

 • Den einskilde må gjennomføre teoretisk kurs i medikamenthandtering, og gjennomføre praktisk opplæring av ein sjukepleiar ved avdelinga. Oppdateringskurs kvart 3 år
 • Ajourført liste over kven som har mynde til å levere ut medikament til pasient frå dosett, skal finnast på medisinrommet
 • Dei som har mynde kan etter at det er konferert med sjukepleiar, levere ut legemiddel som pasienten står på som eventuelt
 • Den som leverer ut eventuelt medikament, har ansvar for å observere og dokumentere effekt av behovsmedikamentet.

Kompetanse:

 • Kurs i legemiddelhandtering for helsefagarbeidarar/omsorgsarbeidarar/assistentar ved institusjon
 • Kurset skal gjennomførast kvart 3 år.

Heimel:

 • Lov om helsepersonell
 • Lov om helse og omsorgstjenester
 • Forskrift om legemiddelhandtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift om legemiddelforsyning m.v. i den kommunale helsetjenesten.

 

Innkjøp, rekvirering, transport av legemiddel

Prosedyre for Innkjøp, rekvirering og transport av legemiddel ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Føremål:
Føremålet med prosedyren er å sikre at innkjøp, rekvirering og transport av legemiddel blir gjennomført på lovleg og forsvarleg vis.

Omfang/verkemåte:
P
rosedyren gjeld for innkjøp, rekvirering og transport av legemiddel ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Ansvar:

 • Einingsleiar har ansvar for at lege, sjukepleiar/vernepleiar og apotek er kjent med prosedyren
 • Den einskilde tilsette har ansvar for å følgje prosedyren.

Aktivitet/skildring:

Rekvirering:
Tilsynslegen ved eininga er ansvarleg for rekvirering av medisin til institusjonen. Tilsynslegen skal alltid inn i Aponett å godkjenne bestillingane før Apoteket gjer medikamenta klar til henting.

Innkjøp og bestilling:

 • Skal utførast av einingsleiar/sjukepleiar/vernepleiar. Legemiddel skal i regelen kjøpast frå Apotek 1, avd. Seljord.
 • Sjukepleiar/vernepleiar skriv opp medikamenta som skal bestillast  på eige skjema inne på medisinrommet. Kvar tysdag etter legevisitt bestiller sjukepleiar/vernepleiar medikamenta i Aponett, som tilsynslegen godkjenner.
 • Ved bestilling utanom fast dag, skal bestillinga sendast også via Aponett, men det må i tillegg ringast til Apotek 1, avd. Seljord, for å informere om bestillinga

Vaktmeister ved Nesbukti har ansvar for bestilling av oksygen frå Telegass, Skien.

Transport:
Einingsleiar har ansvar for at medisinane blir henta på apoteket, fortrinnsvis kvar torsdag. Den som hentar på apoteket må signere på utleveringsskjema på apoteket.

Motteken medisin:

Sjukepleiar/vernepleiar ved avdelinga set medikament på plass snarast råd etter at dei er komne til avdelinga. Motteke medikament skal kontrollerast mot avdelinga si bestilling og kvittering frå apoteket. Ved feil eller manglar skal apoteket kontaktast umiddelbart. Den som tek imot medikamenta skal signere på kvitteringa og setje arket i perm på vaktrommet.

Kompetanse:
 

Heimel:

 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om legemiddelhandtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp.

Istandsetting og utlevering av legemidlar

Prosedyre for Istandsetting og utlevering av legemidler ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter

Føremål:
Føremålet med prosedyren er å sikre at rett pasient får rett legemiddel, i rett legemiddelform, i rett styrke og rett dose, på rett administrasjonsform, til rett tid.

Omfang/verkemåte:
Prosedyren gjeld for istandsetting og utlevering av legemidler ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Ansvar:

 • Einingsleiar har ansvar for at alle tilsette som er autorisert til å administrere legemiddel er kjende med prosedyren
 • Sjukepleiar/vernepleiar med autorisasjon til å gi ut og istandgjere  legemiddel har ansvar for å følge prosedyren.

Aktivitet/skildring:

Istandsetting av medikament/legemiddel/dosettar:

 • Skal utførast av sjukepleiar/vernepleiar
 • Med istandsetting av legemiddel meiner ein uttak av legemiddel frå medisinskap og istandsetting av dosettar
 • Legemiddel til den einskilde pasienten skal leggast i dosettar merka med pasientens namn og fødselsdato
 • Den som legg legemiddel i dosett skal signere med namn og dato på eige skjema inne på medisinrommet
 • Dosetten skal dobbeltkontrollerast av ein annan sjukepleiar/vernepleiar før dei vert tatt i bruk, og må signerast på same skjema med signatur, dato og eventuelle merknadar
 • Eventuelle feil skal rettast opp ved dobbeltkontroll
 • Dei ulike avdelingane har ulike dagar dei legg og kontrollerar dosettar på, for å sikre gode arbeidsforhold og ro under arbeidet
 • Alle avdelingane hentar ut nye dosettar kvar måndag morgon.

Utlevering av medisinar frå dosett:

 • Skal utførast av helsepersonell med godkjenning til å dele ut legemidlar frå dosett
 • Utlevering av legemiddel til pasient skal skje etter ordinering frå lege på grunnlag av signert medikamentkort
 • Den som gir legemiddel  til pasienten har ansvar for å påsjå at legemiddelet blir tatt på rett administrasjonsform, og skal signere for utlevert legemiddel i medisinkardex
 • Dosettane skal oppevarast i låst medisintralle på kvar gruppe
 • Nøkkelen til medisintralle  vert oppbevart i nøkkelboks over medisintralle
 • Dersom pasienten har fått feil legemiddel, dose eller ikkje fått det legemiddelet  pasienten skal ha, skal ansvarleg sjukepleiar kontaktast så snart som råd, og må vurdere behovet for å informere lege. Avviket skal alltid meldast i Compilo
 • Det skal etter kvar vakt kontrollerast om alle legemiddel er gitt og signert for
 • Legemiddel som skal injiserast eller infunderast skal kontrollerast for at legemiddelform og dose som er ordinert er rett. Om mogleg skal kontrollen utførast av to personar
 • Influensavaksiner, B 12 injeksjonar og liknande skal førast på eige ark i pasienten si medisinkardex.

Ansvarleg for medisinutdelinga skal signere på eige skjema. Skjema skal arkiverast i 10 år lokalt, og 15 år i fjernarkiv.

Eventuelt medisin:

 • Der pasienten får plager som er kjende, skal eventuelt medikament  nyttast som er ordinert av lege i samråd med ansvarleg sjukepleiar/vernepleiar. Dei aktuelle medikamenta  er oppført under behovs medikament i pasienten sitt  legemiddelkort
 • Eventuelt medikament  som vert gitt skal  førast på eige ark, med dato, klokkeslett, type medisin, årsak, verknad og signering
 • Alle avvik skal meldast i Compilo

Kompetanse:

 • Godkjent kurs i legemiddelhandtering for helsefagarbeidarar/omsorgsarbeidarar/assistentar

Heimel:

 • Lov om helsepersonell
 • Forskrift om legemiddelhåndering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp

Legemiddel i beredskap NPOS

Prosedyre for Legemidler i beredskap for Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Føremål:
Føremålet med prosedyren er å sikre at det til ein kvar tid er nødvendige legemiddel i beredskap.

Omfang/verkemåte:
Prosedyren gjeld for medikament som skal vere tilgjengelege i beredskap ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter.

Ansvar:
Einingsleiar har ansvar for at alle sjukepleiarar/vernepleiarar og tilsynslegen er kjend med prosedyren og kva for legemiddel som skal vere tilgjengelege.
Einingsleiar saman med tilsynslege og medisinansvarleg, er ansvarleg for at medisinen til ein kvar tid er tilgjengeleg, og at det blir bestilt nytt om noko blir brukt.

Aktivitet/skildring:

Anafylaksi/astma/allergi:

 1. Adrenalin 1 mg/ml injeksjon
 2. Solu-Cortef 100 mg injeksjon
 3. Aminofyllin injeksjon 10 stk

Analgetika/Antiflogistika:

 1. Morfin 10 mg/ml injeksjon
 2. Narcanti injeksjon

Hjerte/kar:

 1. Furosemid/Diural 10 mg/ml injeksjon
 2. Atropin injeksjon

Mage/Tarm/kvalme:

 1. Afipran 5 mg/ml injeksjon

Diabetes:

 1. Glucose 500 mg/ml injeksjon
 2. Glucagon inj 1 stk
 3. Insulin Actrapid injeksjon

Psykofarmaka:

 1. Vival 5 mg/ml injeksjon
 2. Vival/Stesolid 10 mg/2,5 ml klyst 5 stk
 3. Haldol 50 mg/ml injeksjon

Infusjonsmidlar:

 1. Ringer-Acetat 1000 ml
 2. Glocose 50 mg/ml 1000 ml

Diverse:

 1. Brekkmiddel.

Kompetanse:

Heimel:

 • Forskrift om legemiddelforsyninga m.v i den kommunale helsetenesta

 

Nøkkelrutinar - medisinrom/ medisintralle

Prosedyre for Nøkkelrutiner- medisinrom og medisintralle ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter

Føremål:
Føremålet med prosedyren er å sikre at ikkje uvedkommande får tilgang til medikamenta.

Omfang/verkemåte:
Prosedyren gjeld nøkkelrutiner for medisinrom og medisintralle ved Nesbukti pleie- og omsorg senter.

Ansvar:

 • Einingsleiar er ansvarleg at alle tilsette med ansvar for medisinnøklar er kjende med prosedyren
 • Alle tilsette med ansvar for medisinnøkkel er ansvarlege for å følgje prosedyren
 • Avvik skal meldast i Compilo.

Aktivitet/skildring:

Nøkkel medisintralle:

 • Nøkkelen skal alltid oppbevarast i nøkkelskap over medisintralla. Koden til nøkkelskapet skal vere kjent for alle tilsette som har gjennomført kurs i legemiddelhandtering
 • Medisintralle skal alltid vere låst når ho ikkje er i bruk.

Nøklar til medisinrom:

 • Sjukepleiar/vernepleiar tilsett i eininga får utdelt kvar sin nøkkel til nøkkelskap utanfor medisinrommet. Kvar einskilt har sjølv ansvar for at nøkkelen ikkje blir oppevart slik at uvedkommande får tilgang
 • I nøkkelskåpet heng 2 nøklar: ein til eige medisinrom og ein til medisinrom til heimesjukepleia
 • Om nokon mistar nøkkelen sin, skal einingsleiar kontaktast og låsen på nøkkelskapet må skiftast

Kompetanse

Heimel:

 • Legemiddelhandtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift om legemiddelforsyning m.v i den kommunale helsetjenesten

 

Oppbevaring av legemiddel

Prosedyre for Oppbevaring av legemiddel ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter:

Føremål:
Føremålet med prosedyre er at medikamenta blir oppbevart fagleg forsvarleg etter gjeldande reglar.

Omfang/verkemåte:
Prosedyren gjeld oppevaring av medikamenta ved Nesbukti pleie- og omsorgssenter

Ansvarleg:

 • Einingsleiar er ansvarleg for at alle sjukepleiarar/vernepleiarar er kjende med prosedyren
 • Den einskilde tilsette er ansvarleg for å følgje prosedyren.

Aktivitet/skildring:

 • Skal utførast av sjukepleiar
 • Medisinar skal vere innelåst i medisinrommet og skal oppevarast som angitt på pakka
 • Reseptfrie legemiddel til utvortes bruk kan oppbevarast utanom medisinrommet
 • A og B preparat er låst inne i eige giftskåp
 • Ferdig fylte dosettar og eventuelt medikament  skal oppbevarast i låst medisintralle, merka  med pasientens namn og fødselsdato
 • Medisinar skal sorterast etter ATC gruppe, om det er A og B preparat, ei infusjonsvæske eller om det treng oppevarast i kjøleskåp. Dersom pasienten har eigne medisinar, vert desse låst inn på medisinrommet og lagt i eigne boksar slik at dei ikkje kan blandast med institusjonens medisinar
 • Legemidlar skal oppbevarast i same emballasje som dei blir utlevert i frå apotek
 • 1 gong pr. mnd. skal medisinlager sjekkast, kontroll av temperatur, haldbarheit og vask. Det skal signerast for utført og evt. merknader på eige skjema inne på medisinrommet
 • Temperatur i medisinrom skal ikkje overstige 25 grader, jamleg kontroll skal førast på eige skjema
 • Avvik skal meldast i Compilo

Kompetanse:

Heimel:

 • Legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
 • Forskrift om legemiddelforsyning m.v. i den kommunale helsetjenesten