Nøkkelrutinar

Gjennomføring:

Tenestekontoret, leiar for verksemda og den som utfører tenesta

Nesbukti pleie- og omsorgssenter:
Utdeling /innlevering av nøklar: 

 • Mottakar kvitterar for utlevera nøkkel
 • Det skal noterast kva slag nøkkel som er utlevert
 • Mottakar skal informerast om når nøkkel skal leverast inn
 • Ved tap av nøkel skal dette meldast tenestekontoret snarast råd
 • Den som mister ein nøkkel skal betale eit fastsett beløp for erstatning av tapt nøkel
 • Ved lengre fråver eller avslutta arbeidsforhold, skal nøkel leverast inn til Tenestekontoret
 • Leiar for verksemda har ansvar for å informere tilsette om dette

- Oppbevaring av nøklar:

 • Kvar avdeling har ansvar for at nøklane blir forsvarleg oppbevart, utilgjengeleg for uvedkomande
 • Nøklane skal ikkje merkast på ein slik måte at det går fram kva nøkkel det er
 • Avvik frå nøkkelinstruks skal meldast på eige skjema, og meldast til næraste overordna

- Disponering av nøklar ved NPOS: 12 hovudnøklar:

Nr.1 (6 stk): - tilgang på alle rom som blir disponert av fylgjande funksjonar: 

 • Sekretær på Tenestekontoret
 • Vaktmeister 
 • vask/reinhald 
 • brannskåp ytre gang 
 • kontor på teknisk avdeling 
 • ekstra nykel i låst skåp

Nr.2 (6 stk): - tilgang til alle rom utanom tele-/datarom og blir disponert av fylgjande funksjonar: 

 • Heimesjukepleie 
 • somatisk avdeling A 
 • somatisk avdeling B 
 • avdeling for demente
 • vask/reinhald 
 • ekstra nykel i låst skåp

Nyklar til kontor/arbeidsrom:

Nr. 11 (16 stk) 

 • Tilsette i heimesjukepleia disponerar desse.

Nr. 7 ( 1 stk) 

 • Blir disponert av leiar for psykisk helse

 

Låserutinar

Låserutiner ved NPOS:

Avdeling for demente har ansvar for: 

 • Låsing av hovuddør på kvelden: 
  - Sommartid: 1.april - 1. oktober kl. 20.00 
  - Vintertid: 1.oktober - 1. april kl. 18.00

Nattevakta har ansvar for: 

 • sjekker at branndørar/nødutgangar er låst 
 • låser opp hovuddør om morgonen

Plo-sekretær har ansvar for: 

 • sjekke at dør til loft og teknisk rom er låst

Mottakarkjøkken og matvarelager: 

 • Tilsette på mottakarkjøkken har ansvar for å sjå til at desse romma er låst

Inngangsdør/varemottak: 

 • Blir låst automatisk på ettermiddag kl. 15.30 - opnast automatisk på morgon kl. 06.30 
 • døra skal stå open med dørstoppar bare ved varelevering

Nestunet bukollektiv/Heddeli bu- og servisesenter:

- Oppbevaring av nøklar:

 • Leiar for verksemda har 1 universalnøkkel 
 • 1 universalnykkel fylgjer vaktene 
 • Reservenykkel heng i nøkkelskåp

- Låsing: 

 • Vinter: ytterdør skal vere låst kl.18.00
 • Sommer: ytterdør kan vere oppe lenger, men skal låsast når sistemann går inn om kvelden 
 • Når ytterdøra er låst, er ringeklokka kopla til alarmsystemet på huset.
 • Dersom det skjer noko som blir ei offentleg sak (kontakt med media, lensmann), skal dette meldast til leiar for heimetenesta eller kommunalsjef

Heddelitunet:

- Utdeling/innlevering av nøklar:

 • Mottakar kvitterar for utlevera nøkel
 • Det skal noterast kva slag nøkkel som er utlevert
 • Mottakar skal informerast om når nøkkel skal leverast inn
 • Ved tap av nøkkel, skal dette meldast leiar ved verksemda snarast råd
 • Den som har mista nøkkelen må betale eit fastsett beløp for erstatning av tapt nøkkel
 • Ved lengre fråver eller avslutta arbeidsforhold, skal nøkkel leverast inn til leiar
 • Leiar for verksemda har ansvar for å informere tilsette om dette

 

Oppbevaring av nøklar

 • Verksemda har ansvar for at nøklane blir forsvarleg oppbevart, utilgjengeleg for uvedkomande
 • Nøklane skal ikkje merkast på ein slik måte, at det går fram kva nøkkel det er
 • Avvik frå nøkkelinstruks skal meldast på eige skjema for avvik, og meldast til næraste overordna