Frå arbeidstilsynet sine nettsider:
Omstilling og endring i arbeidslivet er til dømes

 • eigarskifte eller leiarskifte
 • oppsplitting eller samanslåing av verksemder og avdelingar
 • omorganisering – endring i organisasjonskart og tilsette
 • ny teknologi
 • nye arbeidstidsordningar
 • nye produkt eller tenester

Omstilling skal ha HMS-perspektiv
Endrings- og omstillingsprosessar kan ha både positive og negative effektar for verksemder og arbeidstakarar.

Positive effektar av omstilling kan vere:

 • læring og personleg utvikling
 • meir variert og interessant arbeid
 • auka ansvar, påverknad og sjølvstyring
 • å sikre framtidig arbeid

Negative effektar av omstilling kan vere:

 • utryggleik pga. uklare roller, uklare eller nye krav og forventningar og mangel på opplevd kontroll
 • uro for å miste jobben
 • konfliktar og ryktespreiing
 • arbeidsrelaterte psykiske plager 

Les meir på arbeidstilsynet