Elektrisk seng

Mål:
Sikre forsvarleg bruk
Sikre at sengene blir vedlikehalde for lengst mogleg levetid.

Gjennomføring: 
Vedlikehald og ettersyn:
Ansvarleg - Personalet i avdelinga:

Dagleg bruk av den elektriske senga: 

 • Gjer deg kjent med senga sine elektriske funksjonar (tom seng) 
 • Sett alltid frå deg senga i lågaste nivå (om ikkje anna er gjeve beskjed om) 
 • Hugs å sette på brems
 • Ved jamnleg reingjering, bruk ein fuktig klut.

Ansvarleg -  Vaktmeister:
Service og teknisk vedlikehald må berre gjennomførast av faglærte personar:

 • Ved normal dagleg bruk, skal service utførast jmf. serviceplan etter 2 års bruk, og deretter anna kvart år 
 • Det blir tilrådd å ta ein sikkerhetstest ein gong i året for kontroll av arbeidsevne og mekaniske tilstand på motor
 • Etter 4 års bruk skiftast/smørjast rullar ved kile (sjå merknad)

Merknader:

Sjå eigen perm merka "Elektromedisinsk utstyr": 

 • Vedlikehald og service av elektriske senger 
 • Vedlikehald av takmontera og mobile personlyftarar

Human Care taklyftar

Mål:
Sikre forsvarleg bruk av personlyftar montert i tak.

Gjennomføring:

Ansvarleg: 
Personalet i avdelinga:

Kontroll dagleg:

 • Kontroller lyfteselen før bruk: 
  - lause saumar eller anna slitasje (lyftestroppar, band eller tøy) 
  - bytt i så fall lyfteselen 
  - kontroller at det ikkje er synlege skadar på lyftekassetten 
  - lyftekassett bør ladast kvar natt 
  - ved transport av brukar, skal straumbrytar stå på AV
 • Kontroll og reingjering fyrste veka i kvar månad: 
  - kontroller lyftebandet slik at ingen skade eller slitasje er oppstått 
  - trekk lyftebanda så langt ut at heile lengda kan inspiserast og kontrollerast, og at fjøra ikkje trekker tilbake lyftebandet 
  - tørk av lyftekassetten med ein fuktig klut (bruk aldri vatn direkte på lyftekassetten)

Ansvarleg: 
Vaktmeister:

Kontroll ein gong pr år: 
- utfører anbefalt årleg kontroll 
- blir kontakta ved eventuelle feil/manglar

Merknader: 
Sjå perm på vaktrom, somatisk avd. merka "Elektromedisinsk utstyr": 

 • Vedlikehald og service av takmontera og mobile personlyftarar 
 • Vedlikehald og service av elektriske senger
 • Arjo- produkt er i eigen merka perm.

 

Mobil personlyftar

Mål:
Sikre at bruken av mobil personlyftar er til mest mogleg tryggleik for brukar og personalet
Sikre at personlyftarar blir vedlikehalde for lengst mogleg levetid.

Gjennomføring:

Mobile personlyftarar på NPOS:

 • Molift 
 • Sara (Arjo) 
 • Encore
 • Personlyftar m/segl 
 • Elektrisk badeheis m/sklimatte (Arjo) 
 • Elektrisk dusjstol (Arjo)

Personalet som kan bruke personlyftarane, lærer opp dei andre.

Bruk av mobil personlyftar:

Dagleg: 

 • sjå til at alle segl er festa på rett måte for å unngå ulukker på brukar og personale 
 • sjekk at segl er fri for riftar/skadar

Lading:

 • Skift batteri når varsellampe lyser, og sett utlada batteri til lading
 • Batteri ladast opp i minimum 8 timar, og er fullada etter 14 timar (om batteriet er tomt). Det er ikkje fare for overlading av batteri.
 • All reparasjon av batteriladar skal utførast av autorisert Arjo-personell.

Reingjering/vedlikehald:

Kvar anna veke: 

 • generell reingjering; bruk ein fuktig klut og tørk av flekkar og støv spesielt på fotkvilar og handtak
 • sjå vekeplan/dagbok på somatisk avdeling

Fyrste veka i kvar månad: 

 • sjekk at hjul rullar og svingar fritt, fjern evt. hår og lo som hindrar dette
 • kontroller personlyftar i høve til reinhald

Viss ikkje lyftarane fungerar som dei skal, ta kontakt med vaktmeister.

Oksygen og oksygenkolbar

Mål:
Sikre forsvarleg bruk av eksplosive varer. Førebygge uhell. HMS

Gjennomføring:

Ein av sjukepleiarane skal vera ansvarleg for: 

 • At det til ein kvar tid er 4 oksygenkolbar til disposisjon ved NPOS
 • Ein av kolbane skal alltid vera klar til bruk, dvs: tilkobla nesebrille, evt maske og med vatn i kammeret opp til merket
 • Etter at kolba har vore i bruk: 
  - tørk over med ein fuktig klut 
  - reduksjonsventilen spritast i tillegg 
  - vatnkammeret vaskast i dekontaminatoren
 • Når trykkmålar nærmar seg 0, ta kontakt med vaktmeister for utbytting/påfylling. Kolbane bør aldri bli heilt tomme
 • Skift ut vatnet i kammeret og sjekk kolbane 1 gong pr veke
 • Når oksygenkolbane oppbevarast på pasientrom, skal døra merkast med skilt merka "Gass under trykk"
 • All bruk av eld er strengt forbode og personalet har ansvar for å informere brukar og pårørande om dette.

Generell informasjon om oppbevaring av oksygenkolbar: 

 • Lagerplass for oksygenkolbar skal merkast "Gass under trykk"
 • Oksygenkolbane skal vernast mot støyt og uvøren behandling
 • Dei skal alltid stå støtt for å hindre at opninga og evt. reduksjonsventilen blir knust. Gassen vil då strøyme ut frå høgtrykket i kolben som da kan fare som ein prosjektil
 • Opne aldri hovudkrana på ein gasskolbe som ikkje har reduksjonsventil tilkobla
 • Syt for god sirkulasjon i rommet
 • Ved brann eller tillaup til brann, må oksygenkolben stengjast straks og fjernas langt vekk frå brannstaden
 • Olje må aldri brukas på oksygenutstyr, då olje saman med rein oksygen kan eksplodere på grunn av kjemiske reaksjonar
 • Bruk skiftenøkkelen som er festa til kolba ved byting av kolbe

Person- og vareheis

Mål: 
Sikre forsvarleg drift av heis

Gjennomføring:

- Rutinemessig sjekk av heisen: 

 • 1 gong i året av innleigd firma, som gjennomfører dette automatisk
 • Syner til teknisk avdeling for perm med avtale og dokumentasjon for gjennomført rutinesjekk

- Tiltak ved heisstans: 

 • Kontakt teknisk avdeling 
 • Sjå nødinstruks ved og i heisen
 • Nøkkel på kjøken

- Nødprosedyre for heis:

For å få folk ut av heisen ved straumbrot eller annan ukontrollert heisstopp, skal du gjere slik:

 • Slå av hovudstraumbrytaren for heisen på tavla
 • Trykk så på den raude knappen på aggregatet og hald denne inne til du høyrer heisen stoppar
 • Ta med nødnøkkelen til heisdørene og gå til den etasjen der heisen står
 • Stikk nøkkelen inn i holet ved toppen av dørkarmen og vri medan du skuvar døra tilsides med handmakt
 • Hjelp folk ut av heisen
 • NB! Heisen står no litt lågare enn golvet
 • Heng nødnøkkelen attende på plass og slå på att hovudstraumbrytaren

Oppslag henger ved og i heisen.


 

 

 

Ventilasjonsanlegg

Mål:
Sikre forsvarleg og god ventilasjon på bygga.

Merknader:

Drift- og vedlikehaldsinstruks for ventilasjonsanlegg. Oppbevart i perm hos vaktmeister.

Permen inneheld: 

 • Generell orientering 
 • VVS- beskrivelse, klassifiseringssystem 
 • Serviceavtaler
 • Registreringsrutiner 
 • Reservedeler 
 • Orientering