Roller og oppgåver

Viktig om verneombodets oppgåver:

Verneombodet skal ha ei aktiv rolle i verksemda sitt HMS-arbeid.
Verneombodet skal også bli teke med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som er viktige  for arbeidsmiljøet innafor ombodets verneområde,
t.d. etablering, utøving og vedlikehald av internkontrollsystemet i verksemda.

Viktig om hovudverneombodets oppgåver:

Hovudverneombudet skal sitje i arbeidsmiljøutvalget som ein av dei tilsette sine representantar.
Hovudverneombudet kan veljast blant eit av verneomboda eller ein annan person som har eller har hatt tillitsverv i verksemda.
Valet kan anten skje ved at verneomboda vel hovudverneombodet, eller ved at lokale fagorganisasjonar utpeiker hovudverneombodet etter bestemte reglar.

Viktig om arbeidsgjevars ansvar:

Det er arbeidsgjevaren som har ansvar for at arbeidsmiljøet er forsvarleg på alle måter og samsvarer med regelverket som er gitt i arbeidsmiljølova, med tilhøyrande forskrifter. Sjølv om det finst andre roller med oppgåver innafor arbeidet med HMS, står dette fast.
Det er arbeidsgjevar /avdelingsleiar som har ansvar for å leggje til rette for at arbeidet HMS blir prioritert, og at dei andre partane i HMS-arbeidet, t.d. verneombod, kan gjere jobben sin. Ulike oppgåver tilknytta HMS-arbeidet kan bli delegert til andre, men arbeidsmiljøet forblir arbeidsgjevars ansvar.

Verneområde og verneteneste pr. 1.5.2023

Verneområde Verneombod Kontaktinformasjon
Hovudverneombod Sigbjørn Tvitekkja
Attvald 2023

sigbjorn.tvitekkja@seljord.kommune.no
97 5048 70

Vara Hovudverneombod Ragnhild Skrede
Attvald 2021
ragnhild.skrede@seljord.kommune.no
41 24 42 72
Kommunehus, bibliotek, kulturskule, 
Avd. for integrering og vaksenopplæring
Knut Olav Heddejord
Attvald 2021
knut.olav.heddejord@seljord.kommune.no
91 39 87 21
Teknisk: Utearb., vaktmeistrar, Br.vesen, vassverk,
renseanlegg, symjehall
Knut Olav Heddejord
Ny okt. 19
knut.olav.heddejord@seljord.kommune.no
91 39 87 21
Helseavdelinga Ragnhild Skrede
Attvald 2018
ragnhild.skrede@seljord.kommune.no
41 24 42 72
Open omsorg

Gunvor Høydal
Vald 2021

gunvor.hoydal@seljord.kommune.no
95 89 10 03/99 04 06 42
Tilrettelagde tenester Rita Gåsodden 
Vald 2022
rita.gaasodden@seljord.kommune.no
97 57 34 14
Institusjon Mariken Mostøyl
Vald 2023
mariken.mostoyl@seljord.kommune.no
41 47 32 35
Seljord barnehage Anne Marie Dahle
Attvald 2021
anne.dahle@seljord.kommune.no
41 51 92 60/47 60 65 75
Seljord barne- og ungdomsskule Marte Storsveen Kustås
Vald 2021
marte.storsveen.kustas@seljord.kommune.no
99 54 71 53
Flatdal oppvekstsenter Ane Flatland
Attavald 2022
ane.flatland@seljord.kommune.no
95 96 76 16
HMS-koordinator Karen M. Heggelund karen.heggelund@seljord.kommune.no
92 41 16 48

 

Retningsliner, planar og prosedyrar